top of page

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กลุ่มชลบุรีอีซูซุ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของ “ผู้ใช้บริการ” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ “การประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางปกติตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โปรดศึกษาเนื้อหาตามหนังสือที่ประกาศด้านล่าง หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบหรือยกเลิกการยินยอมให้ใช้ข้อมูล

กรุณาติดต่อ

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์บริษัท อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จำกัด
เลขที่ 1845 ถนนพหลโยธิน แขวงลาด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 66(0)2 9302403-5 แฟกซ์ 66(0)2 5121663

หนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

bottom of page